ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. Functions in Minecraft (Course E)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. Functions with Harvester (Course E)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
3. Functions with Artist (Course E)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
4. Variables with Artist (Course F)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. Changing Variables with Bee (Course F)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6. Changing Variables with Artist (Course F)(1) (2) (3) (4) (5)
7. Simulating Experiments (Course F)(1) (2)
8. For Loop Fun (Course F)(1) (2)
9. For Loops with Bee (Course F)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
10. For Loops with Artist (Course F)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
11. Behaviors in Sprite Lab (Course F)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12. Virtual Pet with Sprite Lab (Course F)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
13. End of Course Project (Course E)(1) (2) (3)
Close Menu