CODING THAILAND

โครงการ Coding Thailand ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ระดับประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเข้าถึงเยาวชนไทยทั่วประเทศ และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้งยังตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการ โค้ดดิ้ง ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ด้วยการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพื่อ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

วัตถุประสงค์ของ Coding Thailand

- เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งศึกษา แบ่งปันความรู้ และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล


- เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการนิเทศสาระวิทยาการค านวณ ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และนิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development)


- เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณของโรงเรียนต้นแบบ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียน โดยสื่อ และอุปกรณ์ ในพื้นที่พัฒนานัก ประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development)


- เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การโค้ดดิ้ง และความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน อันจะเป็นรากฐานที่ ท าให้เกิดระบบนิเวศน์ด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่)

80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel : (+66) 0-2026-2333
Fax : (+66) 0-2026-2333

Email : [email protected]

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team