วิทยาการคำนวณ

CodingThailand by GritConnect

การเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเรียน
วิทยาการคำนวณ ?

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

ทักษะการสื่อสาร
Communication

การทำงานร่วมกับผู้อื่น
Collaboration

ทักษะการแก้ไขปัญหา
Problem Solving

ความคิดสร้างสรรค์
Creativities

กระบวนการคิดเชิงคำนวณ

Computational Thinking

กระบวนการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับและใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ และต่อยอดกระบวนการคิดเชิงคำนวณสู่การ Coding

การแบ่งย่อยปัญหา (Decomposition)

แบ่งปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหานั้นๆ

การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

สามารถมองและระบุปัญหาหลัก หรือสิ่งที่จำเป็นได้

การเข้าใจรูปแบบ (Pattern Recognition)

หารูปแบหรือลักษณะสิ่งต่างๆที่มักเกิดขึ้นเหมือนๆกัน

การออกแบบขั้นตอน (Algorithm Design)

ออกแบบลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team