ประถมศึกษาปีที่ 4

แบบฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาด้วยตรรกะ
และเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team