ประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาด้วยตรรกะ
และเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team