เนื้อหาชุดที่ 2

ชุดโจทย์ปัญหาการเรียนรู้พิื้นฐานให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับและแก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมแบบวนรอบ

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team