เนื้อหาชุดที่ 3

ชุดโจทย์ปัญหาการเรียนรู้พิื้นฐานให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับและแก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมแบบวนรอบที่มีความซับซ้อน

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team