เนื้อหาชุดที่ 4

ชุดโจทย์ปัญหาการเรียนรู้พิื้นฐานให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมแบบวนรอบและเงื่อนไขที่มีโครงสร้างที่มีความซับซ้อน

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team